van, lăng, khớp nối, trụ tiếp nước

Van chữa cháy
Van chữa cháy
Lăng chữa cháy
Lăng chữa cháy
Khớp nối chữa cháy
Khớp nối chữa cháy
Trụ tiếp nước
Trụ tiếp nước